Share Your Mariel Story

Members of the community are encouraged to share their personal memories, stories, and reflections related to Mariel.

How has Mariel impacted you?
Do you have a personal story related to Mariel?
What are some of the misconceptions about Mariel that you have noticed?
What are some of the lasting legacies of Mariel?
How has Miami or the area where you live been impacted by Mariel?

Exhortamos a los miembros de la comunidad a compartir sus anécdotas, historias y reflexiones personales acerca del Mariel.

¿Cómo le ha impactado el Éxodo del Mariel?
¿Tiene alguna historia personal relacionada al Éxodo del Mariel?
¿Cuáles son algunas de las nociones erróneas del Mariel que usted ha percibido?
¿Cuáles son algunos de los legados más perdurables del Mariel?
¿Cuál ha sido el impacto del Mariel en la ciudad de Miami o la zona en la que usted vive?

Nou ankouraje manm kominote a pou yo pataje souvni, istwa, ak refleksyon pèsonèl yo ki lye ak Mariel.

Kijan Mariel te fè enpak sou ou?
Èske w gen yon istwa pèsonèl ki lye ak Mariel?
Site kèk ide enkòrèk ou te dekouvri konsènan Mariel?
Kisa ki reprezante kèk nan eritaj dirab Mariel?
Kijan Miami oubyen zòn kote w ap viv te resevwa enpak Mariel lan?


Browse
Image Will Be Cropped